VĂN BẢN PHÁP QUYLoại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định 314/QĐ-VKSTC 5/7/2018 12:00:00 AM Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án hình sự do Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố, phân công Viện kiểm sát cấp dưới THQCT, kiểm sát XXST.
Nghị quyết 02_2018_NQ-HDTP 6/1/2018 7:28:59 AM hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.
Thông Báo Số 3010/VKSTC-V14 8/18/2017 3:29:30 PM V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành BLHS năm 2015
Quyết định Quyết định số 204/QĐ-VKSTC 5/7/2017 12:00:00 AM về việc ban hành 185 mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp
Quyết định Ban hành theo Quyết định số 238/QĐ-VKSTC 7/5/2017 2:20:45 PM QUY ĐỊNH TẠM THỜI Về quản lý, theo dõi việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Quyết định Số: 238/QĐ-VKSTC 7/5/2017 2:19:32 PM QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, theo dõi việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Thông Báo 304/VKSTC-V9 10/19/2015 3:35:21 PM Thông báo về Học bổng Chính phủ Australia năm 2015
Báo Cáo VKSTC-V5 4/11/2014 12:00:00 AM Báo cáo chuyên đề: Vị trí, vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự, hành chính
Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP 6/11/2013 12:00:00 AM Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo
Thông tư 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC. 10/19/2015 3:20:47 PM Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn một số qui định của BLTTHS năm 2013 về bảo vệ tính mạng , sức khoẻ, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự.
Nghị định 208/2013/NĐ-CP 10/19/2015 3:19:13 PM Nghị định 208/2013/NĐ-CP quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ
Quyết định 05/2014/QĐ-TTg 10/19/2015 3:17:46 PM Quyết định 05/2014/QĐ-TTg về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định 01/2014/QĐ-TTg 1/1/2014 12:00:00 AM Quyết định 01/2014/QĐ-TTg Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
Quyết định 673/QĐ-VKSTC-TKTP 10/19/2015 3:14:47 PM Quyết định ban hành mẫu thống kê liên ngành 2014
Quyết định 4526/VKSTC -TKTP 10/19/2015 3:10:44 PM Quyết định 425: Chế độ báo cáo thống kê mới sửa đổi, bổ sung

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website