Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Người gửi: Ản danh
Ngày đăng: 12/05/2021 1873 lượt xem
Một đôi vợ chồng không thể sinh con có thể nhờ mang thai hộ hay không? Cần đáp ứng những điều kiện gì?
Câu trả lời

Hiện nay, pháp luật Việt Nam đã quy định về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nên vợ chồng không thể sinh con có thể nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
Các điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định tại Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:
“1. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.
2. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;
b) Vợ chồng đang không có con chung;
c) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
3. Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;
b) Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;
c) Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;
d) Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;
đ) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
4. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin liên lạc. Số điện thoại của quý khách sẽ được bảo mật và không công khai.
STT
Câu hỏi
Lĩnh vực
Trả lời